AKTIVNOSTI

Druga radionica održana u Sremskoj Mitrovici
16.09.2014. Sremska Mitrovica, Srbija

Radionica – Definisanje okvira harmonizacije u okviru Tempus projekta Harmonizacija kurikuluma za obrazovanje vaspitača održana je u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, u Sremskoj Mitrovici. Članovi projektnog tima svih ustanova radili su na pripremi ove radionice koja je trajala tri dana. Predsedavajući su bili: Geraldin Lee Treweek, Jelena Prtljaga i Slađana Milenković.

Gerry SM 640x480

Radionica – Definisanje okvira harmonizacije u okviru Tempus projekta Harmonizacija kurikuluma za obrazovanje vaspitača održana je u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum, u Sremskoj Mitrovici. Članovi projektnog tima svih ustanova radili su na pripremi ove radionice koja je trajala tri dana. Predsedavajući su bili: Geraldin Lee Treweek, Jelena Prtljaga i Slađana Milenković.

Gerry SM 640x480

Radionica je održana u formi nekoliko posebni okruglih stolova, radionica, panela i sastanaka. Među podtemama radionice našli su se i savremenost i međunarodna usaglađenost studijskih programa, što je ukazalo na identifikaciju područja sličnosti i razlika u cilju podsticanja mobilnosti studenata i nastavnika. Jedna od tema posebnih sesija bilo je i ocenjivanje i napredovanje studenata, što je za cilj imalo sagledavanje mogućnosti usaglašavanja kontinuiranog praćenja rada, napredovanja i ocenjivanja studenata i analizu jedinstvenih metodologija četiri škole iz Srbije. U okviru sremskomitrovačke radionice prikazan je pregled nastavnih predmeta po grupama (sve škole) i mogućnosti usaglašavanja.

Dalje su razmotrena pitanja otvorena na skupu Defining the harmonization frameworks u Kruševcu, a to su:
• ujednačavanje naziva visokih škola za vaspitače
• prijemni ispit
• diplomski ispit
• praksa studenata.
Tom prilikom je usvojen i izveštaj sa prethodne radionice održane u Kruševcu. Ostvaren je cilj radionice koji je i bio postavljen: Izgraditi početni okvir za harmonizaciju studijskih programa četiri visoke škole za vaspitače u Srbiji.

U definisanju okvira harmonizacije učestovali su predstavnici svih partnera u projektu. Bili su prisutni: Aleksandar Vasić, Ivan Tomić, Otilia Velišek-Braško, Jovanka Ulić, Nataša Struza Milić, Darko Dražić, Gordana Mijailović, Isidora Korać, Marko Stojanović, Marica Kanizsai, Nikola Vetnić, Karovski Biljana, Vesna Colić, Anđelka Bulatović, Miloš Đorđević, Predrag Prtljaga, Tanja Nedimović, Jelena Smiljanić, Katarina Tomić, Ana Marković, Maja Cvijetić i Branimir Dragojević. Radionica je održana 15, 16. i 17. septembra 2014. u Sremskoj Mitrovici.

8 radnih paketa projekta:
26.07.2014.

A) DEVELOPMENTAL WORK PACKAGES

Radni paket 1: HARMONIZACIJA KURIKULUMA
Koordinator: Metropolitan Manchester University (UK)

Opis: ovaj RP se fokusira na harmonizaciju heterogenih studijskih programa visokoškolskih ustanova iz Srbije koje učestvuju u projektu. Cilje je da se sadržaj studijskih programa preoblikuje tako da odgovara na potrebe tržišta rada i savremenoj evropskoj praksi u oblasti predškolskog vaspitanja. Tako oblikovani sadržaj treba da odražava veći stepen usaglašenosti između studijskih programa, predmeta i opterećenja kao i u očekivanim ishodima učenja. Partnerske institucije iz zemalja EU će sa srpskim institucijama podeliti svoje najbolje prakse i voditi ih kroz process harmonizacije kurikuluma. Na kraju ovog procesa, studijski programi 4 visokoškolske institucije iz Srbije biće spremni za akreditaciju. Harmonizacija kurikuluma će započeti sprovođenjem komparativne analize kurikuluma. Ova analiza će rezultirati publikovanjem izveštaja koji će sadržati ključne nalaze i preporukea koji će biti korišćeni kao inputi za Uvodnu konferenciju sa ključnim akterima. Ova konferencija će predstavljati forum za diskusiju o procesu harmonizacije. Srpske visokoškolske institucije će formirati školske projektne timove sačinjene od profesora i studenata. Školski timovi će biti odgovorni za unapređivanje nastavnih predmeta i prakse kao i uključivanje komenatar studenata u ovaj process. Partnerske institucije iz EU zemalja će dizajnirati dve studijske posete srpskih predstavnika EU zemljama tokom kojih će process harmonizacije kurikuluma biti usmeravan i tokom kojih će srpski predstavnici učiti jedni od drugih. Ceo process treba da bude dovršen do 20. meseca projekta i biće praćen procesom akreditacije koji će biti okončan do kraja druge godine projekta. Proces uzajamnog kritičkog razmatranja napratka harmonizacije kurikuluma će omogućiti održavanje visokog kvaliteta studijskih programa i nastave kroz stalne kritičke osvrte i evaluacije.

Aktivnosti:
1.1. Komparativna analiza kurikuluma
1.2. Uvodna konferencija
1.3. Definisanje okvira harmonizacije (4 radionice)
1.4. Studijske posete (UK, Mađarska)
1.5. Harmonizacija kurikuluma

Radni paket 2: UNAPREĐIVANJE NASTAVNE METODIKE I PREDUZETNIČKIH KOMPETENCIJA
Koordinator: Univerzitet u Mariboru (SLO)

Opis: cilj ovog RP je da nastavnici usvoje metode organizovanja i izvođenja nastave usmerene na ishode učenja. Akcenat u ovom radnom paketu je stavljen na obuku nastavnika koja podstiče interaktivne i preduzetničke veštine kao i veštine usmerene na rešavanje problema. Inovativni metodološki prostupi koje će nastavnici usvojiti omogućiće studentima da rade samostalnije, steknu šire i kvalitetnije znanje i kompetencije kkoje će biti primenjivi u realnom radnom okruženju. Ova aktivnost će započeti procenom poptreba za unapređivanjem nastavnih veština. Izveštaj o izvršenoj proceni potreba istaći će partikularne potrebe svake institucije za unapređivanjem nastavne metodike, transverzalnih i preduzetničkih veština. U skladu sa nalazima ovog izveštaja biće dizajnirane obuke koje će smanjiti jaz između potrebnih veština i veština kojima nastavnici sada vladaju. Partnerske institucije iz EU zemalja će organizovati 2 studijske posete srpskih predstavnika institucijama iz Mađarske i Slovenije.

Aktivnosti:
2.1. Procena potreba
2.2. Dizajniranje seminara
2.3. Studijske posete
2.4. Realizacija seminara

Radni paket 3: UNAPREĐIVANJE TRANSVERZALNIH VEŠTINA NASTAVNIKA
Koordinator: WEBIN

Opis: kao što je istaknuto u dokumentu Evropske komisije ‘’Promišljanje o obrazovanju: ulaganje u veštine za bolje socioekonomske ishode’’ iz 2012, dodatne napore je neophodno uložiti u razvoj transverzalnih kompetencija kao što su sklonost kritičkom razmišljanju, inicijativi, rešavanju problema, i timskom radu. Unapređivanje transverzalnih veština baziraće se na Izveštaju o proceni potreba. Aktivnosti u okviru ovog RP će se fokusirati na dizajniranje i organizovanje obuke za trenere, pripremu materijala za obuku i semrnica za trenere.

Aktivnosti:
3.1. Procena potreba
3.2. Trening za trenere
3.3. Razvoj trening materijala i semrnica

Radni paket 4: AKREDITACIJA KURIKULUMA I UPIS STUDENATA
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac

Opis: ovaj RP se zasniva na prethodna tri. Aktivnosti iz ovog radnog paketa su uslov za održivost projektnih rezultata. Uz pretpostavku da će process harmonizacije biti realizovan uspešno, nastavna metodika unapređena a stručna obuka nastavnika postati sastavni deo kurikuluma, studijski programi će biti akreditovani i prva generacija studenata upisana na reformisane programe tokom treće godine projekta. Harmonizovani studijski programi će biti predmet kontinuirane evaluacije kako studenata tako i profesora.

Aktivnosti:
4.1 Akreditacija
4.2 Nabavka i instalacija opreme
4.3 Upis studenata
4.4 Interna evaluacija

B) OBAVEZNI PAKETI

Radni paket 5: DISEMINACIJA
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: u okviru ovog RP biće biće obezbeđena vidljivost projektnih aktivnosti, rezultata i postignuća kao i distribucija informacija specifičnim i opštoj ciljnoj grupi.

Aktivnosti:
5.1. Razvoj vizuelnog identiteta
5.2. Web site
5.3. Mesečni e-newsletter
5.4. Medijska promocija
5.5. Završna konferencija

Radni paket 6: ODRŽIVOST
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Opis: ovaj RP se fokusira na obezbeđivanje održivosti projektnih rezultata. U okviru ovog paketa biće organizovani kursevi engleskog jezika za nastavno i nenastavno osoblje, kao i obuke u okviru institucija za unapređivanje transverzalnih veština. Harmonizovani studijski programi će biti akreditovani i prethodno usvojeni na nivou katedri, naučnonastavnih veća i senata škola. Usvajanje institucionalne strategije unapređivanja transverzalnih veština nastavnika dodatno obezbeđuje održivost rezultata.

Aktivnosti:
6.1 Tečaj engleskog jezika za nastavnike
6.2 Obuke za meke veštine
6.3 Usvajanje institucionalnih strategija za razvoj veština

Radni paket 7: OSIGURANJE KVALITETA I MONITORING
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica

Opis: sedmi RP se bavi osiguranjem kvaliteta. U okviru ovog RP će biti formiran Komitet za osiguranjue kvaliteta (KOK) i biće sprovedene evaluacije. KOK će činiti stručnjaci u oblasti osiguranja kvaliteta. Oni neće biti uključeni u druge aktivnosti. Stručnjaci će definisati indikatore uspeha za praćenje projektnih aktivnosti i rezultata. Oni će nastojati i da analiziraju i prepoznaju potencijalne probleme u implementaciji i predlože mere Upravnom odboru projekta. Ove aktivnosti će se realizovati tokom celog cživotnog ciklusa projekta. Dubinske evaluacije napretka u implementaciji projekta biće sprovedene nakon 12. i 24. meseca projekta, dok će eksterna evaluacija biti sprovedena na kraju zajedno sa eksternom verifikacijom troškova.

Aktivnosti:
7.1 Redovni sastanci Komisije za osiguranje kvaliteta
7.2 Dve evaluacije napretka
7.3 Externa evaluacija
7.4 Revizija troškova

Radni paket 8: PROJEKTNI MENADŽMENT
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: osmi RP se bavi upravljanjem i obezbeđuje podesan okvir za koordinaciju i komunikaciju tokom sprovođenja projekta. Projektna administrativna kancelarija će biti formirana na koordinaotrskoj instituciji a sve partnerske institucije imaće kontakt tačke. Početni sastanak će biti organizovan na početku projekta, biće formirani Upravni odbor projekta i drugi projektni timovi. Sve aktivnosti će biti realizovane u konsultacijama sa institucijama iz UK, Mađarske i Slovenije uz transfer najboljih praksi u upravljanju. Članice konzorcijuma će uspostaviti snažno partnerstvu radi ostvarivanja međunarodnog priznanja zvanja i povećanja međunarodne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Aktivnosti:
8.1. Uvodni sastanak
8.2. Osnivanje projektne administrativne kancelarije
8.3. Opremanje projektne administrativne kancelarije
8.4. Sastanci Upravnog odbora

A) DEVELOPMENTAL WORK PACKAGES

Radni paket 1: HARMONIZACIJA KURIKULUMA
Koordinator: Metropolitan Manchester University (UK)

Opis: ovaj RP se fokusira na harmonizaciju heterogenih studijskih programa visokoškolskih ustanova iz Srbije koje učestvuju u projektu. Cilje je da se sadržaj studijskih programa preoblikuje tako da odgovara na potrebe tržišta rada i savremenoj evropskoj praksi u oblasti predškolskog vaspitanja. Tako oblikovani sadržaj treba da odražava veći stepen usaglašenosti između studijskih programa, predmeta i opterećenja kao i u očekivanim ishodima učenja. Partnerske institucije iz zemalja EU će sa srpskim institucijama podeliti svoje najbolje prakse i voditi ih kroz process harmonizacije kurikuluma. Na kraju ovog procesa, studijski programi 4 visokoškolske institucije iz Srbije biće spremni za akreditaciju. Harmonizacija kurikuluma će započeti sprovođenjem komparativne analize kurikuluma. Ova analiza će rezultirati publikovanjem izveštaja koji će sadržati ključne nalaze i preporukea koji će biti korišćeni kao inputi za Uvodnu konferenciju sa ključnim akterima. Ova konferencija će predstavljati forum za diskusiju o procesu harmonizacije. Srpske visokoškolske institucije će formirati školske projektne timove sačinjene od profesora i studenata. Školski timovi će biti odgovorni za unapređivanje nastavnih predmeta i prakse kao i uključivanje komenatar studenata u ovaj process. Partnerske institucije iz EU zemalja će dizajnirati dve studijske posete srpskih predstavnika EU zemljama tokom kojih će process harmonizacije kurikuluma biti usmeravan i tokom kojih će srpski predstavnici učiti jedni od drugih. Ceo process treba da bude dovršen do 20. meseca projekta i biće praćen procesom akreditacije koji će biti okončan do kraja druge godine projekta. Proces uzajamnog kritičkog razmatranja napratka harmonizacije kurikuluma će omogućiti održavanje visokog kvaliteta studijskih programa i nastave kroz stalne kritičke osvrte i evaluacije.

Aktivnosti:
1.1. Komparativna analiza kurikuluma
1.2. Uvodna konferencija
1.3. Definisanje okvira harmonizacije (4 radionice)
1.4. Studijske posete (UK, Mađarska)
1.5. Harmonizacija kurikuluma

Radni paket 2: UNAPREĐIVANJE NASTAVNE METODIKE I PREDUZETNIČKIH KOMPETENCIJA
Koordinator: Univerzitet u Mariboru (SLO)

Opis: cilj ovog RP je da nastavnici usvoje metode organizovanja i izvođenja nastave usmerene na ishode učenja. Akcenat u ovom radnom paketu je stavljen na obuku nastavnika koja podstiče interaktivne i preduzetničke veštine kao i veštine usmerene na rešavanje problema. Inovativni metodološki prostupi koje će nastavnici usvojiti omogućiće studentima da rade samostalnije, steknu šire i kvalitetnije znanje i kompetencije kkoje će biti primenjivi u realnom radnom okruženju. Ova aktivnost će započeti procenom poptreba za unapređivanjem nastavnih veština. Izveštaj o izvršenoj proceni potreba istaći će partikularne potrebe svake institucije za unapređivanjem nastavne metodike, transverzalnih i preduzetničkih veština. U skladu sa nalazima ovog izveštaja biće dizajnirane obuke koje će smanjiti jaz između potrebnih veština i veština kojima nastavnici sada vladaju. Partnerske institucije iz EU zemalja će organizovati 2 studijske posete srpskih predstavnika institucijama iz Mađarske i Slovenije.

Aktivnosti:
2.1. Procena potreba
2.2. Dizajniranje seminara
2.3. Studijske posete
2.4. Realizacija seminara

Radni paket 3: UNAPREĐIVANJE TRANSVERZALNIH VEŠTINA NASTAVNIKA
Koordinator: WEBIN

Opis: kao što je istaknuto u dokumentu Evropske komisije ‘’Promišljanje o obrazovanju: ulaganje u veštine za bolje socioekonomske ishode’’ iz 2012, dodatne napore je neophodno uložiti u razvoj transverzalnih kompetencija kao što su sklonost kritičkom razmišljanju, inicijativi, rešavanju problema, i timskom radu. Unapređivanje transverzalnih veština baziraće se na Izveštaju o proceni potreba. Aktivnosti u okviru ovog RP će se fokusirati na dizajniranje i organizovanje obuke za trenere, pripremu materijala za obuku i semrnica za trenere.

Aktivnosti:
3.1. Procena potreba
3.2. Trening za trenere
3.3. Razvoj trening materijala i semrnica

Radni paket 4: AKREDITACIJA KURIKULUMA I UPIS STUDENATA
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac

Opis: ovaj RP se zasniva na prethodna tri. Aktivnosti iz ovog radnog paketa su uslov za održivost projektnih rezultata. Uz pretpostavku da će process harmonizacije biti realizovan uspešno, nastavna metodika unapređena a stručna obuka nastavnika postati sastavni deo kurikuluma, studijski programi će biti akreditovani i prva generacija studenata upisana na reformisane programe tokom treće godine projekta. Harmonizovani studijski programi će biti predmet kontinuirane evaluacije kako studenata tako i profesora.

Aktivnosti:
4.1 Akreditacija
4.2 Nabavka i instalacija opreme
4.3 Upis studenata
4.4 Interna evaluacija

B) OBAVEZNI PAKETI

Radni paket 5: DISEMINACIJA
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: u okviru ovog RP biće biće obezbeđena vidljivost projektnih aktivnosti, rezultata i postignuća kao i distribucija informacija specifičnim i opštoj ciljnoj grupi.

Aktivnosti:
5.1. Razvoj vizuelnog identiteta
5.2. Web site
5.3. Mesečni e-newsletter
5.4. Medijska promocija
5.5. Završna konferencija

Radni paket 6: ODRŽIVOST
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu

Opis: ovaj RP se fokusira na obezbeđivanje održivosti projektnih rezultata. U okviru ovog paketa biće organizovani kursevi engleskog jezika za nastavno i nenastavno osoblje, kao i obuke u okviru institucija za unapređivanje transverzalnih veština. Harmonizovani studijski programi će biti akreditovani i prethodno usvojeni na nivou katedri, naučnonastavnih veća i senata škola. Usvajanje institucionalne strategije unapređivanja transverzalnih veština nastavnika dodatno obezbeđuje održivost rezultata.

Aktivnosti:
6.1 Tečaj engleskog jezika za nastavnike
6.2 Obuke za meke veštine
6.3 Usvajanje institucionalnih strategija za razvoj veština

Radni paket 7: OSIGURANJE KVALITETA I MONITORING
Koordinator: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i informatičare – Sirmijum, Sremska Mitrovica

Opis: sedmi RP se bavi osiguranjem kvaliteta. U okviru ovog RP će biti formiran Komitet za osiguranjue kvaliteta (KOK) i biće sprovedene evaluacije. KOK će činiti stručnjaci u oblasti osiguranja kvaliteta. Oni neće biti uključeni u druge aktivnosti. Stručnjaci će definisati indikatore uspeha za praćenje projektnih aktivnosti i rezultata. Oni će nastojati i da analiziraju i prepoznaju potencijalne probleme u implementaciji i predlože mere Upravnom odboru projekta. Ove aktivnosti će se realizovati tokom celog cživotnog ciklusa projekta. Dubinske evaluacije napretka u implementaciji projekta biće sprovedene nakon 12. i 24. meseca projekta, dok će eksterna evaluacija biti sprovedena na kraju zajedno sa eksternom verifikacijom troškova.

Aktivnosti:
7.1 Redovni sastanci Komisije za osiguranje kvaliteta
7.2 Dve evaluacije napretka
7.3 Externa evaluacija
7.4 Revizija troškova

Radni paket 8: PROJEKTNI MENADŽMENT
Koordinator: Visoka škola za obrazovanje vaspitača ”Mihailo Palov” Vršac

Opis: osmi RP se bavi upravljanjem i obezbeđuje podesan okvir za koordinaciju i komunikaciju tokom sprovođenja projekta. Projektna administrativna kancelarija će biti formirana na koordinaotrskoj instituciji a sve partnerske institucije imaće kontakt tačke. Početni sastanak će biti organizovan na početku projekta, biće formirani Upravni odbor projekta i drugi projektni timovi. Sve aktivnosti će biti realizovane u konsultacijama sa institucijama iz UK, Mađarske i Slovenije uz transfer najboljih praksi u upravljanju. Članice konzorcijuma će uspostaviti snažno partnerstvu radi ostvarivanja međunarodnog priznanja zvanja i povećanja međunarodne mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Aktivnosti:
8.1. Uvodni sastanak
8.2. Osnivanje projektne administrativne kancelarije
8.3. Opremanje projektne administrativne kancelarije
8.4. Sastanci Upravnog odbora

Održana prva radionica harmonizacije kurikuluma
26.07.2014. Kruševac, Srbija

U periodu od  16-18.juna 2014. g. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu bila je domaćin prvoj radionici harmonizacije kurikuluma u okviru TEACH projekata. Radionici su prisustvovali svi domaći partneri (visoke škole za vaspitače iz Sremske Mitrovice, Vršca, Kruševca I Novog Sada kao I Zapadnobalkanski institut) kao I predstavnice Metropolitan univerziteta iz Mančestera.

IMG 1 (VSVKS) IMG 2 (VSVKS)

Svrha ove radionice bila je da se dogovore elementi procesa harmonizacije I kako će on teći kao I da se prodiskutuju I izanaliziraju mogućnosti za usaglašavanje studijskih programa onako kako je projektom I predviđeno.

U periodu od  16-18.juna 2014. g. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu bila je domaćin prvoj radionici harmonizacije kurikuluma u okviru TEACH projekata. Radionici su prisustvovali svi domaći partneri (visoke škole za vaspitače iz Sremske Mitrovice, Vršca, Kruševca I Novog Sada kao I Zapadnobalkanski institut) kao I predstavnice Metropolitan univerziteta iz Mančestera.

IMG 1 (VSVKS) IMG 2 (VSVKS)

Svrha ove radionice bila je da se dogovore elementi procesa harmonizacije I kako će on teći kao I da se prodiskutuju I izanaliziraju mogućnosti za usaglašavanje studijskih programa onako kako je projektom I predviđeno.

Tokom radionice predstavljeni su I ključni nalazi uporedne studije kao I preporuke iznete u dokumentu. Učesnici/e su razgovarali I o zaključcima Uvodne konferencije održane u Vršcu.

U delu diskusije o strukturi studijskih programa razmatrana je mogućnost da se izvrši usaglašavanje naziva studijskog programa: ‘’Vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja’’. Na taj način bi se napravila distinkcija između vaspitača koji radi u vrtiću i vaspitača koji radi u domu (za decu bez roditeljskog staranja i za učenike srednjih škola). Kada je reč o dodatku diplomi, ovaj dokument je istovetan u svim visokim strukovnim školama za vaspitače. Razlikekoje su se iskazale odnose se na sledeće:

  • U dodatnim informacijama VSVNS navode se svi oblici neformalnog obrazovanja studenata; njihovo učešće u volonterskom radu i drugim oblicima angažovanja koje su potkrepljene validnim dokumentima (sertifikatima, diplomama, potvrdama…).

Nije usvojen zajednički zaključak da li škole treba da usaglase ovaj detalj u dodatku diplomi.

Kada je reč o prijemnom ispitu, ovaj segment je uglavnom usaglašen, prijemni ispit se  u sve 4 škole sprovodi kroz proveru govornih, muzičkih, fizičkih sposobnosti koje su eliminatornog karaktera i kroz test opšte kulture i informisanosti. U 3 škole (VSVS, VSSM, VSVKS) se proverava znanje maternjeg jezika i književnosti. U VSVS se proverava poznavanje pravila lepog ponašanja. Diskusijom se došlo do zaključka da je potrebno i u VSVNS uvesti proveru znanja maternjeg jezika i književnosti, dok je provera poznavanja pravila lepog ponašanja veoma interesantna ostalim školama (VSVKS, VSSM, VSVNS) koje su načelno saglasne da ovaj segment provere uvedu u prijemni ispit da li kao poseban test ili kao deo testa opšte kulture i informisanosti.

Forma završnog ispita postoji u 3 škole (VSVS, VSSM, VSVKS) dok ne postoji u VSVNSkoji su pojasnili da je članom 30 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS br. 76/2005, 100/2007 – autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) navedeno da studijskim programom osnovnih i specijalističkih studija može biti predviđen završni rad, što otvara mogućnost izbora. S tim u vezi u VSVNS je fokus na stručnoj praksi. Na taj način se opterećenje studenta svakako vidi, ali pošto ne postoji nastavni predmet, ostaje otvoreno pitanje na koji način definisati opterećenje nastavnika, budući da studenti tokom boravka na stručnoj praksi imaju obavezu da vode dnevnik prakse, koji potom dati nastavnik čita i u indeksu evidentira pohađanje stručne prakse. Studenti su naglasili da je njima veoma važna stručna praksa i da u njoj mogu da provere, primene, evaluiraju i dopune prethodno stečena teorijska znanja. Prepoznat je zajednički interes po pitanju stručne prakse i prepoznavanja njenog značaja među svim školama. Škole su se složile da je 30 dana stručne prakse tokom studija minimum. Tokom ove diskusije ostalo je otvoreno pitanje da li treba usaglašavati i završni rad.

U ciljevima studijskog programa navedeni su formiranje opšteg i stručnog znanja u cilju podsticanja celokupnog razvoja predškolske dece; razvijanje odgovornog ponašanja i delovanja u skladu sa društvenim i etičkim odgovornostima vaspitačkog poziva; izgrađivanja strategija konstruktivnog rešavanja problema; kritičkog i stvaralačkog mišljenja; pokretanje inicijativa i drugih osobina koje podrazumevaju timski rad. Komparativnom analizom svih studijskih programa, a u cilju njihove harmonizacije, iskazala se potreba njihovog proširivanja u vidu sledećih ciljeva: razvoj potrebe za stalnim stručnim usavršavanjem studenata; negovanje različitih segmenata razvoja deteta (fizičkog, emocionalnog, socijalnog, kognitivnog) kroz opštu i posebne metodičke oblasti uz uvažavanje osnovnih principa holističkog pristupa; interdisciplinarnost.

Tokom diskusije, sve prisutne škole su se složile da u ciljeve svojih studijskih programa unesu navedene segmente obrazovnog i vaspitnog rada, te da se umesto multidisciplinarnosti usmere na interdisciplinarnost.

U nastavku radionice sagledani su uporedni primeri usaglašavanja studijskih programa u drugim evropskim zemljama. Katarina Tomić iz VSVKS predstavila je referentne primere harmonizacije studijskih programa strukovnih škola i fakulteta u Evropi i svetu. Analizirajući dosadašnja iskustva stranih univerziteta i visokih škola, učesnici su se složili da ključni elementi harmonizacije treba da budu ishodi učenja, koje je potrebno jasno, operativno definisati, posebno u sferi specifičnih stručnih kvalifikacija, znanja i veština.

Slavica Pavličević iz VSVKS vodila je radionicu Kompetencije diplomiranih studenata. U uvodnom delu aktivnosti, izvršena je analiza razlika i sličnosti između ishoda učenja  i kompetencija. Diskutovano je o načinima na koje su ishodi učenja  povezani sa kompetencijama, ciljevima, nastavom i ocenjivanjem. Izražena je saglasnost sa pristupom zasnovanim na ishodima učenja i istaknut je značaj korišćenja rečnika  ishoda učenja u funkciji jasnoće značenja kompetencija.

Ivan Tomić iz VSVKS prezentovao je standarde za akreditaciju studijskih programa.

Aleksandar Stojanović iz VSVS je vodio radionicu ‘’Nastavno osoblje (Mogućnosti usaglašavanja i primene normativa broja studenata po grupama; Opterećenje nastavnika u elektronskom obrascu)’’.

Geraldin Lee Treweek sa Metropolitan univerziteta u Mančesteru je govorila o praksi u Velikoj Britaniji i na MMU kao I o iskustvima MMU sa razmenom studenata.

Na kraju je Katarina Tomić prisutnima predstavila TEMPUS ECBAC projekat.

TEACH ponovo na RTV Vojvodina
26.07.2014. Novi Sad, Srbija

Тим сремскомитровачке високе школе је гостовао у емисији „Добро вече, Војводино“ 22. јула у 20 сати, на Другом програму Радиотелевизије Војводине.

VSSM na RTV 22 jul

Тим сремскомитровачке високе школе је гостовао у емисији „Добро вече, Војводино“ 22. јула у 20 сати, на Другом програму Радиотелевизије Војводине.

VSSM na RTV 22 jul

Поред приче о томе како је портекао јунски уписни рок и какве су шансе заинтересованим за упис у септембру, већи део емисије је посвећен управо пројекту Темпус TEACH. Директорица Високе школе проф. др Слађана Миленковић говорила је о значају пројектног финансирања, значају учешћа Високе школе у овом пројекту. Најавила је да ће бити одржана радионица у Сремској Митровици 15, 16. и 17. септембра 2014. године. Говорећи уопште о стратегији развоја образовања Србије као представник Националног просветног савета Србије, истакла је значај оваквих порјеката за развој свих факултета и виоских школа. Представила је јавности све учеснике пројекта кроз сарадњу на радном пакету један, говорила је и о теми, циљу и очекиваним исходима целокупног подувата.

О активностима наше установе у оквиру пројекта поред директорице, говорили су проф. др Драган Дукић, проф. др Исидора Кораћ и Марко Вукићевићстудент треће године, смера струковни васпитач. Проф. др Исидора Кораћ говорила је теми и очекиваним исходима првог радног пакета, истакла је да је ово шанса за све наставнике да оснаже своје компетенције и да је учешће у овом пројекту за њу велика професионална сатисфакција.

Марко Вукићевић је представио како на пројекат гледају студенти и закључио да је ово прилика да се и студенти укључе у креирање курикулума, али пре свега да размене искуства са колегама из иностранства и из других школа из Србије.Новинар и уредник РТВ Петар Новица Николић похвалио је и пројекат и Високу школу Сирмијум у Сремској Митровици и позвао нас да опет дођемо. Све емисије РТВ могу да се погледају и на њиховом сајту.

TEACH u emisiji “Dobro veče Vojvodino“ na RTV Vojvodina
26.07.2014. Novi Sad, Srbija

У периоду од почетка реализације пројекта, па до краја јула 2014. године представници Високе школе sтруковних студија за васпитаче и пословне информатичаре -Сирмијум, из СремскеМитровица, чланови пројектног тима, радили су на медијској промоцији наших активности и свеукупног пројекта.

VSSM na RTV 01 jul (1)

У периоду од почетка реализације пројекта, па до краја јула 2014. године представници Високе школе sтруковних студија за васпитаче и пословне информатичаре -Сирмијум, из СремскеМитровица, чланови пројектног тима, радили су на медијској промоцији наших активности и свеукупног пројекта.

VSSM na RTV 01 jul (1)

Представници сремскомитровачке високе школе су гостовали у емисији „Добро вече, Војводино“ 1. јула у 20 сати, на Другом програму Радиотелевизије Војводине у којој су представили своју Установу али и пројекат Темпус TEACH. Директорица Високе школе проф. др Слађана Миленковић говорила је о значају европских пројеката и о стратегији развоја образовања Србије и као представник Националног просветног савета Србије. О активностима наше установе у оквиру пројекта поред директорице, говорили су проф. Мирољуб Вујичић, Милена Радосављевић, секретар Школе Дарко Дражић наставник и помоћник директора и Бранислава Матић студент треће године.

VSSM na RTV 01 jul (2)

Гостовање је трајало пола сата, а пре наше Школе причало се о резултатима матуре са представницима Школске управе Нови Сад. Полусатни разговор је водио новинар и уредник РТВ Петар Новица Николић. Посебан акценат у разговору је стављен на део курикулума који се односи на предмете из области инклузије. Како је рекла проф. др Слађана Миленковић, Висока школа у Сремској Митровици има акредитоване специјалистичке студије управо за инклузију и домаћин је већ пету годину за редом научне конференције о тој теми. Посебну пажњу у оквиру пројекта посвећујемо сагледавању образовања васпитача за инклузију. Овај пројекат омогућиће учесницима да оснаже своје исходе учења у тој области.

Održana uvodna konferencija
14.05.2014.

Održana konferencija: “Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji – stanje i perspektive“

U Vršcu je 12 i 13. maja održana uvodna konferencija na TEACH projektu. Na konferenciji smo razgovarali o ključnim izazovima u obrazovanju strukovnih vaspitala, zapošljavanju i stanju na tržištu rada, standardima i poštovanju struke, upotrebi IKT tehnologija, nove didaktike i sl. 

IMG_8455 IMG_8567

Održana konferencija: “Usklađivanje studijskih programa za obrazovanje vaspitača u Srbiji – stanje i perspektive“

U Vršcu je 12 i 13. maja održana uvodna konferencija na TEACH projektu. Na konferenciji smo razgovarali o ključnim izazovima u obrazovanju strukovnih vaspitala, zapošljavanju i stanju na tržištu rada, standardima i poštovanju struke, upotrebi IKT tehnologija, nove didaktike i sl. 

IMG_8455 IMG_8567

Slušali smo poruke koje su nam slali roditelji i predstavnici roditeljskih udruženja, poslodavci i vrtići, udruženje vaspitača, predstavnici lokalne samouprave i pokrajinske administracije.

IMG_8495 IMG_8594

Razgovarali smo o svemu ovome i sa studentima i saslušali njihova mišljenja.

U drugom delu konferencije organizovali smo 6 radionica sa 11 tema u formatu “Open Space Methodology“. 

IMG_8628 IMG_8665

Timski sastanak u Novom Sadu
24.04.2014. Novi Sad, RS

Sastanak „Komparativna analiza kurikuluma“ u okviru TEACH projekta održan je 23. i 24. aprila u Novom Sadu, a organizator je bila Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada. Pored predstavnika timova za komparativnu analizu kurikuluma visokih škola iz Vršca, Sr. Mitrovice, Kruševca i škole domaćina, sastanku je prisustvovao Marko Stojanović iz WEBIN-a, kao i profesorke Dženi Fišer i Džeraldin Li-Trevik iz MMU (Manchester Metropolitan University, UK).

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Sastanak „Komparativna analiza kurikuluma“ u okviru TEACH projekta održan je 23. i 24. aprila u Novom Sadu, a organizator je bila Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada. Pored predstavnika timova za komparativnu analizu kurikuluma visokih škola iz Vršca, Sr. Mitrovice, Kruševca i škole domaćina, sastanku je prisustvovao Marko Stojanović iz WEBIN-a, kao i profesorke Dženi Fišer i Džeraldin Li-Trevik iz MMU (Manchester Metropolitan University, UK).

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Sve prisutne pozdravila je mr Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, napominjući da je ovaj sastanak osmišljen kao presek dvomesečnog rada na analizi kurikuluma i kompentencija visokih škola. Direktorka Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Pavlov“ iz Vršca, doc. dr Jelena Prtljaga, kao značaj ovog sastanka istakla je i pripremu za predstojeću Uvodnu konferenciju koja treba da se održi tokom meseca maja u Vršcu.

Predstavnice iz Engleske su predočile kompentencije ustanovljene u evropskom projektu SEEPRO (Systems of early education/care and professionalization in Europe), kao i značaj budućnosti predškolskog obrazovanja, veće mobilnosti studenata i veće mogućnosti zapošljavanja svršenih studenata – vaspitača.

IMG_20140424_105745_269

Predstavnice timova za komparativnu analzu četiri škole pri TEACH projektu su kroz prezentacije „Komparativna analiza kurikuluma visokih škola za obrazovanje vaspitača“ i „Poređenje kompentencija budućih vaspitača u dokumentima četiri visoke škole za obrazovanje vaspitača u Srbiji“ predstavile svoj dosadašnji rad.

Nakon prezentacija, a u okviru diskusije, učesnici sastanka su se bavili pitanjima koja su se odnosila na važnost definisanja i usklađivanja kompentencija, dobijanje licence za vaspitače i državna tela koja to obezbeđuju, značaj prakse u obrazovanju vaspitača, teme kojima treba da se bavi Uvodna konferencija, kao i goste koji treba da budu pozvani.

Na sastanku je definisana i radna verzija publikacije „Uporedna analiza studijskih programa za obrazovanje vaspitača na visokim školama strukovnih studija u Vršcu, Novom Sadu, Kruševcu i Sremskoj Mitrovici“.

Harmonizacijom kompentencija i njihovim isticanjem omogućavamo lakšu mobilnost studenata. Fleksibilnost i spremnost na promene ukazala se kao jedna od najbitnijih kompentencija koje bi trebalo razvijati kod studenata, upravo zbog nesigurnog tržišta rada kako u Srbiji takao i u Evropskoj uniji.

Koordinacioni sastanak TEACH tima
25.03.2014. Novi Sad, RS

Predstavnici/e visokih škola za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Vršca, Sremske Mitrovice i Kruševca i predstavnik WEBIN održali su u Novom Sadu koordinacioni sastanak.

 

5

Predstavnici/e visokih škola za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Vršca, Sremske Mitrovice i Kruševca i predstavnik WEBIN održali su u Novom Sadu koordinacioni sastanak.

 

5

Sastanak se odnosio na komparativnu studiju, uvodnu konferenciju i procenu potreba za unapređivanjem transverzalnih veština nastavnika. Određen je tim koji će pripremiti plan komparativnog istraživanja i dogovorena je sadržina i naziv konferencije. Univerzitet u Mariboru i WEBIN će pripremiti instrument za procenu potreba.

Za više informacija pratite našu fajsbuk stranu na: https://www.facebook.com/TempusTEACH?fref=ts

 

Početni sastanak TEACH projekta
19.02.2014. Vršac, RS

Projekat ‘’TEACH: harmonizacija kurikuluma za obrazovanje vaspitača’’ počeo je uvodnim sastankom partnera koji se održava u Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu. Na sastanku učestvuju sve članice konzorcijuma uključujući instituciju domaćina, WEBIN, visoke škole za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Kruševca i Sremske Mitrovice kao i 3 partnera iz EU: Metropoliten Univerzitet iz Mančestera, Visoka pedagoška škola iz Baje u Mađarskoj i Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru.

 

teach behance

Projekat ‘’TEACH: harmonizacija kurikuluma za obrazovanje vaspitača’’ počeo je uvodnim sastankom partnera koji se održava u Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Vršcu. Na sastanku učestvuju sve članice konzorcijuma uključujući instituciju domaćina, WEBIN, visoke škole za obrazovanje vaspitača iz Novog Sada, Kruševca i Sremske Mitrovice kao i 3 partnera iz EU: Metropoliten Univerzitet iz Mančestera, Visoka pedagoška škola iz Baje u Mađarskoj i Pedagoški fakultet Univerziteta u Mariboru.

 

teach behance

Projekat ima za cilj da harmonizuje studijske programe za obrazovanje vaspitača na 4 visokoškolske ustavove u Srbiji kao i da unapredi nastavnu metodiku, transverzalne veštine i preduzetničke kompetencije nastavnika i studenata.

Projekat će trajati 3 godine a koordinator projekta je Visoka škola za obrazovanje vaspitača ‘’Mihailo Palov’’ iz Vršca. 

Video galeriju sa ovog sastanka možete naći ovde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.242712785917269.1073741828.242681915920356&type=1