Upravni odbor projekta TEACH – 7. put

01.06.2016.Sedmi sastanak Upravnog odbora TEACH projekta održan je u prostoru Gnezda u Beograđanci u organizaciji WEBIN. Svrha sastanka je bila da se rukovodioci institucija iz konzorcijuma sastanu uživo pred letnju pauzu a ulaska u poslednjih 6 meseci trajanja projekta i prodiskutuju o preostalim obavezama, aktivnostima i otvorenim pitanjima.

Sastanku je prisustvovalo 12 predstavnika/ca i to: Jelena Prtljaga, predsednica UO (VSVS), Jelena Nastić-Stojanović, Marko Stojanović, Tijana Morača (WEBIN), Bojan Milošević, Jovanka Ulić (VSVNS), Adel Manz, Marta Gal i Zorica Jurčević (EJF), Geraldine Lee Treewek (MMU), Darko Dražić (VSSM) i Aleksandar Vasić (VSVKS). Miran Muhič (UM) i Slađana Milenković (VSSM) kao članovi/ce UO su bili opravdano odsutni.

 

Sastanak je osmišljen tako da se razgovara o realizovanim aktivnostima po radnim paketima, zatim

o tekućim i budućim aktivnostima (izrada Vodiča za studente, drugih publikacija, usvajanje Strategije za unapređenje veština nastavnika na pojedinim Visokim školama uključenim u Tempus TEACH, e-bilten i drugi oblici diseminacije rezultata, akreditacija, Završna konferencija, finansije, itd.) i na kraju o mogućnostima za saradnju na novom projektu.

 

Kada je reč o realizovanim aktivnostima, Geraldina Lee i Jelena Prtljaga su prisutne informisali da je prvi radni paket ‘’Harmonizacija kurikuluma’’ u potpunosti realizovan odnosno da je organizovana Uvodna konferencija 2012. godine u Vršcu, da je VSVNS objavila uporednu analizu studijskih programa, da su sve škole zajednički pripremile dokument ‘’Okvir za usaglašavanje kurikuluma…’’ i sprovele planove usaglašavanja koji je rezultirao pripremom dokumentacije za akreditaciju i podnošenjem zahteva KAPK-u da usaglašeni studijski program bude akreditovan. Pitanje akreditacije je otvorilo diskusiju o 4. radnom paketu ‘’Akreditacija i upis studenata’’ u okviru koje je Aleksandar Vasić iz VSVKS informisao sve da je njihova škola podnela zahtev za saglasnost na izvršene izmene do 20% i da je dobila saglasnost od KAPK te da je VSVKS uspešno zaključila proces harmonizacije kurikuluma i akreditace. VSVKS će u godini 2016/17 upisati prvu generaciju studenata po reformisanom studijskom programu za vaspitače. Sa druge strane, Jelena Prtljaga je prisutne informisala da su preostale 3 škole podnele zahtev za akreditaciju krajem 2015. godine i da se još uvek čeka na rešenje KAPK o akreditaciji te da su direktori škola u više navrata pokušali da ostvare komunikaciju sa KAPK i ubrzaju proceduru akreditacije. spomenuta je komunikacija sa KAPK preko Konferencije akademija strukovnih studija i Erasmus+ kancelarije kao i preko ličnih poznanstava i da je učinjeno sve kako bi se KAPK animirao da u propisanom roku izda rešenje o akreditaciji. Konstatovano je da KAPK nema dovoljno ljudstva da administrira sve prostigle zahteve. Pošto nije sigurno da li će i kada KAPK izdati rešenja o akreditaciji studijskih programa, pokrenuta je diskusija kako pristupiti pitanju upisa nove generacije tj. po kom programu ih upisati?

 

Konstatovano je da je 2. radni paket ‘’Unapređenje nastavne metodike i preduzetničkih kompetencija’’ realizovan u potpunosti. Održano je 5 metodičkih obuka koje su pripremili i sproveli predstavnici Univerziteta u Mariboru. Konstatovano je da je i 3. radni paket ‘’Unapređenje prenosivih veština’’ realizovan u potpunosti i da je WEBIN osmislio i realizovao program obuke za trenere u kojem je učestvovalo 20 profesora/ki sa 4 visoke škole za vaspitače a da je juče održan prvi radni sastanak TEACH tima trenera. WEBIN je informisao prisutne da je u toku priprema priručnika o prenosivim veštinama.

 

Konstatovano je i da je 5. radni paket ‘’Diseminacija projektnih rezultata’’ u toku. Konstatovano je da je sajt realizovan i da se redovno ažurira, da se kreativa projekta dobra da e-bilteni redovno izlaze i da su sve institucije realizovale aktivnosti interne diseminacije kroz sednice nastavnih veća i učestvovale u eksternoj diseminaciji preko davanja izjava i učestvovanja u TV emisijama. Isto je konstatovano i za 6. radni paket ‘’Održivost’’. Konstatovano je da su sve institucije potpisale brojne međusobne sporazume o saradnji u oblasti Erasmus+ mobilnosti. Formiran je TEACH tim trenera koji će nastaviti da funkcioniše i nakon završetka projekta. Nastavni kadar je povezao i počeli su da objavljuju zajedničke radove i da objavljuju u časopisima jedni kod drugih kao i da međusobno posećuju naučne konferencije. Takođe je konstatovano da se na institucijama realizuju i lokalne obuke za prenosive veštine i tečaji engleskog jezika za nastavni kadar. U toku je i dogovaranje o nastavku saradnje kroz novi zajednički projekat. Sve škole su uz podršku i mentorstvo EJF počele da pripremaju institucionalne strategije unapređivanja kompetencija nastavnog kadra. Takođe se priprema i Vodič za praksu. Konstatovano je u smislu održivosti i da je projekat značajno doprineo povezivanju škola i zbližavanju jer se na početku projekta skoro nismo ni poznavali a sada postoje čvrsti i prisni odnosi i profesionalni i privatni.

 

Kada je reč od 7. radnom paketu ‘’Osiguranje kvaliteta i monitoring’’ konstatovano je da se aktivnosti odvijaju redovno, da je formiran na početku QAC (Komitet za osiguranje kvaliteta) koji je održao 5 sastanaka i pripremio 2 godišnja Izveštaja o napretku u sprovođenju projekta. Isto i sa 8. radnim paketom ‘’Upravljanje projektom’’.

 

Na kraju je otvorena tema novog projekta i nastavka saradnje konzorcijuma. Bojan Milošević iz VSVNS je kratko predstavio ideju projekta, temu i razloge za intervenciju i informisao sve prisutne o zaključcima iz razgovora sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji su predložili još nekoliko relevantnih tema koje treba da uđu u projekat. Sve prisutne institucije su izrazile podršku predlogu projekta i nastavku saradnje konzorcijuma. Dogovoreno je da se konzorcijum proširi sa najmanje još jednom visokom školom za vaspitače , ZUOV-om i strukovnim udruženjem vaspitača ali da se svi detalji još jednom razmotre tokom letnje pauze, da WEBIN pripremi koncept projekta i da se u septembru organizuje još jedna radionica u Beogradu na kojoj ćemo razmatrati samo novi projekat i na kojju ćemo pozvati i dodatne partnere.

 

Agendu sastanka možete preuzeti OVDE.

Zapisnik sa sastanka možete preuzeti OVDE.

 

Foto: WEBIN