Javni poziv za dostavljanje ponuda – javna nabavka

18.05.2016.Дел.бр. 308/16

Вршац, 17.05.2016.

 

 

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

„МИХАИЛО ПАЛОВ“ у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац

                                                            и

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА  у Новом Саду, Петра Драпшина 8, 21000 Нови Сад

                                                      достављају

 

                                                        ПОЗИВ

 

за прикупљање понуда у поступку за обједињену набавку рачунарске опреме

за потребе партнера на TEMПУС ПРОЈЕКТУ- Хармонизација курикулума у образовању васпитача у Србији“ (Harmonization of Preschool Teacher Education Curricula in Serbia); број пројекта je: 544141 – Tempus-1-2013-1-RSTEMPUSJPCR; број уговора: 2013 – 4523/ 001 – 001, у поступку набавке ТEMPUS TEACH  T 1/16

 

Предмет набавке је обједињена набавка рачунарске опреме  за потребе партнера у пројекту  Високе школе струковних студија за васпитаче „ Михаило Палов“ у Вршцу, и  Високе школе струковних студија за образовање васпитача Нови Сад.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона.

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији. Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник понуђача, са уредним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 14,00 часова, у просторијама Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац, односно преузимањем са портала  Високих  школа: http://www.uskolavrsac.in.rs, http://www.vaspitacns.edu.rs или на порталу: www.javne-nabavke.com, почев од дана објављивања позива.

Рок за подношење понуде је  17.06.2016. године до 11.00 часова, без обзира на начин доставе.

Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.

Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима, хемијском оловком или неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави сва документа за учешће у поступку, у свему како је то дефинисано конкурсном документацијом.

Понуде доставити на адресу: Висока школа струковних васпитача „Михаило Палов“,у Вршцу, Омладински трг број 1, 26300 Вршац, у запечаћеној коверти, са назнаком: „Понуда за обједињену набавку у пројекту TEMPUS  ТEACH  1/16 – не отварати“.

На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за подношење понуда, односно у петак 17.06.2015. године у 13.30 часова, на адреси Наручиоца: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Омладински трг број 1, у зборници школе.

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања понуда.

Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума „најнижа понуђена цена“.

Наручилац ће у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда донети одлуку о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну набавку.

Сва додатна обавештења у вези са овим позивом заинтересовани понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу е-мејл адресу: vsvassekretar@hemo.net

Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три (3) дана од пријема захтева доставити одговор у писменом облику и истовремено ће ту информацију доставити свим другим понуђачима који су примили конкурсну документацију.

 

Комисија за обједињену набавку опреме