IZVEŠTAJ O USAGLAŠENIM ELEMENTIMA KURIKULUMA (Kruševac)

31.01.2016.U skladu sa Okvirom za usaglašavanje kurikuluma studijskih programa za obrazovanje strukovnih vaspitača u Srbiji), koji je usvojen februara 2015.god. u okviru projekta TEACH (Harmonization of Preschool Teacher Training Education in Serbia), unete su sledeće izmene i dopune studijskog programa:

 1. Naziv studijskog programa :

Prihvaćen je usaglašeni naziv studijskog programa Vaspitač dece predškolskog uzrasta.

Obrazloženje: Ovaj studijski program proistekao je iz studijskog programa: Vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji je u Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače iz Kruševca akreditovan 2012.god. (prva akreditacija 2007.god.).

Usaglašeni naziv studijskog programa je prihvaćen bez navođenja specifičnosti u zagradi. Usaglašeni naziv u potpunosti odgovara suštini studijskog programa koji je proistekao iz postojećeg studijskog programa .

(Naziv stručnog profila: Strukovni vaspitač, je ostao isti, kao u prethodnom studijskom programu).

 1. Svrha studijskog programa:

Obrazloženje: Prihvaćena je i definisana usaglašena svrha studijskog programa: Obrazovanje studenata za profesiju vaspitača.

                U pojašnjenju svrhe studijskog programa obrazložena je suština obrazovanja za profesiju vaspitača u savremenom svetu, kao i u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.

 1. Cilj studijskog programa:

Prihvaćen je I definisan usaglašeni cilj studijskog programa : Osposobljavanje studenata za rad sa decom predškolskog uzrasta kroz formiranje opšteg i stručnog znanja i relevantnih kompetencija

Obrazloženje:    U opisu cilja studijskog programa pojašnjen je process formiranja opšteg I stručnog znanja, veština, stavova,profesionalnih kompetencija neophodnih za rad sa decom predškolskog uzrasta.Definisani su opšti I specifični ciljevi studijskog programa.

 1. Prijemni ispit:

Prihvaćeno je I definisano da se prijemni ispit sastoji iz:

 1. Dva testa: znanja – test iz maternjeg (srpskog) jezika i test opšte kulture i informisanosti
 2. provere sposobnosti: – provera govornih, muzičkih, fizičkih sposobnosti

Obrazloženje: bez obzira na mogućnost da se ukine, prijemni ispit treba obavezno da postoji u vidu provere sposobnost čiji je značaj istaknut u opisu prijemnog ispita.

 1. Broj bodova za obavezne predmete:

Prihvaćen je usaglašeni opseg broja bodova za obavezne predmete (130-150) I on u studijskom program iznosi 144.

Obrazloženje: U odnosu na stari studijski program (akreditovan 2012.) nije došlo do promene ESPB poena u ukupnom zbiru poena za obavezne predmete, ali je došlo do sledećih izmena ESPB na pojedinim predmetima:

1.izmena

bilo je ESPB :                                      sada je ESPB:

Metodika razvoja govora II                                                                          4                                              3

Metodika početnih matematičkih pojmova II                                      4                                              3

Metodika upoznavanja okoline II                                                                        4                                    3

Metodika muzičkog vaspitanja II                                                                        4                                    3

Metodika likovnog vaspitanja II                                                                                4                                              3

Metodika fizičkog vaspitanja II                                                                   4                                              3

2.izmena

novouvedeni obavezni predmeti                                              broj ESPB:

Stručna praksa 3                                                                               3

Stručna praksa 4                                                                               3

 1. Broj bodova za izborne predmete

Prihvaćen je usaglašeni opseg broja bodova za izborne  predmete (30-50) I on u studijskom program iznosi 36. Broj ESPB bodova na izbornim predmetima obuhvata i broj ESPB za Završni rad.

 1. Udeo pedagoške prakse :

Povećan je udeo pedagoške prakse ( u odnosu na prethodni studijski program) sa dve stručne prakse, sa ukupno 30 radnih dana , na 4 stručne prakse sa ukupno 40 radnih dana .

Obrazloženje: Povećanjem minimalnog broja dana stručne prakse , sa 30 na 40, povećana je I usaglašenost studijskog programa sa studijskim programima ostalih škola koje učestvuju u projektu,  u pogledu stručne prakse , kao I kvalitet samog studijskog programa. Novouvedene stručne prakse (3 i 4) definisane su kao integrisano – metodičke prakse u predškolskim ustanovama u okviru kojih se rade integrisano-metodički projekti. Na taj način su pojačane praktične kompetencije studenata, što je oopisano u Specifikaciji stručne prakse.

 1. Završni rad:

Završni rad je obavezan ( kao što je bio i u prethodnom programu), uz usaglašavanje u pogledu

prepoznavanja različitih formi završnog rada: diplomski rad na određenu temu koji se brani pred stručnom komisijom, završni rad realizovan kroz praksu, akciono ili empirijsko istraživanje manjeg obima čiji rezultati su predstavljeni u pismenom obliku, dramskoj formi sl.

Obrazloženje: Specifikacijom Završnog rada studentima je data mogućnost izbora forme, metodologije, sadržaja i drugih elemenata  završnog rada i njegove odbrane. Kao mogućnost se navodi i integrisano-metodički projekat koji se realizuje u predškolskoj ustanovi, socijalnoj instituciji i sl. čime se  kvalitativno pojačavaju istraživačke, praktične, metodičke, transferzalne , socijalno-inkluzivne, ICT i druge kompetencije studenata, ali se posredno utiče i na poboljšanje uslova života i rada dece i odraslih u tim ustanovama.

 1. Dodatak diplomi na engleskom

Da (što je bilo prisutno i u prethodnom studijskom programu, a sada je dato sa svim usaglašenim elementima studijskog programa)

Obrazloženje: U Dodatak diplomi na engleskom (I srpskom jeziku) unete su sve izmene I dopune koje su proistekle iz procesa usaglašavanja strukovnog obrazovanja vaspitača u Srbiji , uokviru TEACH projekta, a koje su sastavni deo akreditacije ovog studijskog programa u visokoj školi strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu.

 1. Ishodi I kompetencije kao jedinice za usaglašavanje na kvalitativnom nivou

Studijski program Vaspitač dece predškolskog uzrasta usaglašen je na kvalitativnom nivou sa Listom generičkih kompetencija (koja predstavlja Okvir usaglašavanja studijskih programa 4 škole za obrazovanje vaspitača u Srbiji) u sledećim oblastima kompetencija:

 1. Organizacija učenja I poučavanja
 2. Timski rad
 3. Planiranje, praćenje I dokumentovanje vaspitno-obrazovnih aktivnosti
 4. Organizacione veštine I pedagoško vođenje grupe
 5. Znanje vezano za razvojne i druge osobine i potrebe sve dece
 6. Poznavanje sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja
 7. Korišćenje medija i informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju
 8. Planiranje sopstvenog profesionalnog razvoja
 9. Specifične kompetencije, znanja i veštine – likovno, muzika, govor, drama, fizičke i zdravstvene kompetencije
 10. Socijalna inkluzija i različitost
 11. Transferabilne i transverzalne veštine

Obrazloženje:

U knjizi predmeta studijskog programa dati su očekivani Ishodi za pojedinačne predmete. U odnosu na prethodni studijski program, kod većine predmeta obogaćeni su sadržaji, uvedene nove savremene  metode I oblici  interaktivnog, kooperativnog , projekatskog i  radioničarskog rada , redefinisani su ciljevi i ishodi predmeta u skladu su sa Listom generičkih kompetencija, odnosno, u skladu sa Okvirom za usaglašavanje kurikuluma studijskih programa za obrazovanje strukovnih vaspitača u Srbiji  – TEACH projekat.